Comments

  1. […] Ngoài việc cải thiện thời gian khởi động máy bằng cách tắt dịch vụ hay giảm bớt hiệu ứng thì bạn có thể tận dụng sức mạnh của các loại CPU này tăng tốc khởi […]