Facebook

Một số thiết lập riêng tư trong Facebook

Sau một thời gian sử dụng Facebook, vì các lý do khác nhau mà người dùng thấy cần đóng hoặc hạn chế xem thông tin profile, hình ảnh, không cho một ...
© 2014 ABC Máy tính (A bờ cờ Máy tính). All rights reserved.
RSS ·